Regulamin konkursu tornadoweek

Regulamin konkursu Klub Sportowy Tornado Team 

 1. Organizatorem Konkursu jest Klub Sportowy Tornado Team z siedzibą przy ul.Matejki 7/5 41-600 Świętochłowice

 

 1. Fundatorem nagród dla zwycięzców Konkursu jest Organizator.

 

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook, ani jego właścicielem czy administratorem.

 

Warunki uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy Regulamin.

 

 1. Czas trwania Konkursu 

 

 1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są codziennie od 22.08.2022 do 31.08.2022 do godz. 21:00 za pomocą serwisu społecznościowego Facebook pod postem konkursowym podczas trwania akcji promocyjnej.

 

 1. Warunki Konkursu

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają w momencie zgłaszania się do Konkursu konto w serwisie społecznościowym Facebook.

 

 1. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora i osoby współpracujące z którymkolwiek z ww. podmiotów przy organizacji Konkursu.

 

 1. Celem Konkursu jest promocja fanpage Tornado Team Świętochłowice

III. Zasady udziału w Konkursie

 

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest wejście na fanpage Tornado Team Świętochłowice i wykonanie określonego zadania, wynikającego z danego postu konkursowego.

 

 1. Uczestnik może się zgłosić do konkursu tylko raz w jednym dniu.

 

 1. Uczestnik zobowiązuje się zapoznania się z treścią Regulaminu dostępnego na Fanpage Organizatora w okresie trwania Konkursu.

 

 1. Zabrania się Uczestnikowi podejmowania działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami oraz wykorzystywania danych uzyskanych w związku z uczestnictwem w Konkursie w celach niezgodnych z prawem. W szczególności Uczestnik, w związku z uczestnictwem w Konkursie, podczas wpisywania komentarza w serwisie Facebook nie może zamieszczać:

 

 1. a) treści i symboli sprzecznych z przepisami prawa,

 

 1. b) treści i symboli naruszających prawa osób trzecich, a także Organizatora, a w szczególności naruszających prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste osób trzecich lub Organizatora,

 

 1. c) treści obscenicznych lub pornograficznych,

 

 1. d) treści i symboli propagujących przemoc, lub dyskryminację, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, uznanych społecznie za obraźliwe, wulgarne,

 

 1. e) treści naruszających zasady etykiety,

 

 1. f) danych osobowych innych osób w zakresie niezgodnym z prawem, w szczególności niedozwolone jest rejestrowanie się w Konkursie z użyciem cudzego adresu e-mail, czy posługiwanie się cudzym imieniem i nazwiskiem, w celu podszywania się pod konkretną inną osobę.

 

 1. Naruszenie powyższych zasad skutkować będzie usunięciem zgłoszenia z Konkursu, a zgłoszenie danego uczestnika z Konkursu w skrajnych przypadkach może także skutkować powiadomieniem organów ścigania.

 

 1. Komisja Konkursowa danego dnia po godzinie 21:00 wybierze zwycięzców i zwyciężczynie konkursu.

 

 1. Nagrody i zasady ich wydawania

 

 1. W Konkursie wyłonieni zostaną zwycięzcy i zwyciężczynie, którzy otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora: 

 

 Vouchery w kwocie do 1000 złotych – w 3 kwotach.

      

 1. Zwycięzcę Konkursu ogłasza Organizator trzeciego dnia po godzinie 21:00 w osobnym wpisie na fanpage’u.

 

 1. Dokonując wyboru, Organizator kieruje się kryteriami takimi jak: poprawność wykonanego zadania, kreatywność, ocena subiektywna.

 

 1. Zgłoszenie się do Konkursu oznacza zgodę na publikację danych Zwycięzcy Konkursu zgodnie z regulaminem.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

 

 1. Nagroda zostanie przekazana po ustaleniu szczegółów do zwycięzcy.

 

 1. Nieodebranie przez Zwycięzcę nagrody skutkuje wygaśnięciem prawa do tej nagrody i wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania nagrody innemu Uczestnikowi.
 2. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu oraz gdy Uczestnik wpłynął na przyznanie nagrody w sposób niedozwolony, nagroda wygrana przez danego Uczestnika w Konkursie przepada, a Organizator nie jest zobowiązany do nagrodzenia innego Uczestnika Konkursu.

 

 1. Zwycięzca ma prawo zrezygnować z nagrody bez prawa do jakiegokolwiek ekwiwalentu.

 

 1. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną nagrodę rzeczową, ani na ekwiwalent pieniężny.

 

 1. Reklamacje i Pytania

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy, powinni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

 

 1. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym do Organizatora.

 

 1. Reklamacje Uczestników rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich doręczenia Organizatorowi.

 

 1. Dane osobowe

 

 1. Uczestnik, który zostanie wybrany jako zwycięzca w niniejszym Konkursie, podając swoje dane osobowe określone w punkcie IV ust. 3 niniejszego regulaminu niezbędne do poprawnego wydania nagrody, jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnej realizacji konkursu i wydania im nagrody.

 

 1. Dane osobowe pozyskane od Zwycięzcy będą przetwarzane przez Koordynatora tylko i wyłącznie do realizacji niniejszego konkursu. Organizator na mocy odrębnej umowy powierza przetwarzanie danych osobowych Zwycięzcy konkursu Koordynatorowi.

 

 1. Dane osobowe pozyskane w ramach reklamacji i/lub w przypadku pojawiających się pytań od uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu poprawnego przeprowadzenia niniejszego Konkursu.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na fanpage’u Tornado Team Świętochłowice

 

 1. Fundatorem nagród dla zwycięzców Konkursu jest Organizator.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora


 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage (nazwa fanpage’a).


 5. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.